Menu
X

Vallø Slot

Vallø Slot

Højt hævet over landskabet, og med udsigt over den blå Køge Bugt, omsvøbt af de vidtstrakte skove, hvor man kan lade ”sjælen vederkvæge”, rejser Vallø Slot sig smukt og majestætisk. Dette enestående historiske monument, er stadig en værdig og pompøs bolig for adelige frøkener med rødder i de gamle danske adelsslægter.

Valløs historie kendes tilbage til 1300-tallet. Vallø Slot er opført af Mette Rosenkrantz, som i 1586 afsluttede bygningsværket med vestog sydfløj og de 2 karakteristiske tårne. De øvrige fløje blev opført i 1600- og 1700-tallet.

I 1893 brændte Slottet, men ydermurene modstod ilden og kunne fortsat danne de ydre rammer ved genopbygningen i perioden 1894-1904.

Godset har gennem tiderne været ejet af kendte adelsslægter, indtil det i 1708 blev købt af Frederik IV, som skænkede det til sin gemalinde til venstre hånd, den senere dronning Anna Sophie Reventlow.

Efter kongens død i 1730 forvistes Anna Sophie til Clausholm, og den nye konge Christian VI overdrog Vallø Gods til sin dronning Sophie Magdalene.

Dronningen oprettede 28. november 1737 Vallø Stift som en selvejende institution. Stiftets oprindelige vedtægter havde som hovedformål at hjælpe og understøtte ugifte døtre af dansk adel, såfremt de var indskrevet i Stiftet. Herudover skulle Stiftet udøve omfattende socialt arbejde i lokalsamfundet.

I 1976 ophørte mulighed for indskrivning, men i 2004 genoptog Vallø Stift igen indskrivningen af adelige frøkener. I henhold til nye vedtægter er Vallø Stifts formål "at virke til fremme af almenvelgørende og almennyttige øjemed.

Adresse

Valloe Castle
Slotsgade 3
Køge 4600

Ruter

Search